Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Informace, které nám poskytnete prostřednictvím objednávky přes internetovou stránku www.terryemi.com, slouží výhradně pro potřebu poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám, ani jinak komerčně využívány.

 

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na obchodní vztah mezi kupujícím a prodávajícím, společností Vizuálno s.r.o., sídlem Terronská 741/57, 160 00 Praha 6- Bubeneč, IČO: 08077851, zastoupené Terezou Emingrovou, jednatelkou společnosti. Kontakt: info@terryemi.com

 

I. Objednávka

 1. Kupující objednává zboží prodávajícího prostřednictvím obchodního systému na www.terryemi.com písemnou formou přes e-shop, emailem či telefonicky. Takto provedená objednávka se považuje za závaznou.
 2. Při každé objednávce musí kupující uvést jméno a příjmení (zda se jedná o fyzickou, či právnickou osobu), poštovní adresu, fakturační adresu, emailovou adresu, název zboží, počet kusů, způsob dopravy a způsob platby. Objednávka prostřednictvím e-shopu tyto podmínky splňuje automaticky.
 3. Tyto údaje budou ve smyslu zákona o ochraně údajů použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a nebudou poskytnuty třetí osobě. Výjimkou jsou osoby zabezpečující přepravu zboží a podobně.
 4. Po obdržení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému prodávajícího a tímto vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Nejpozději do 24 hodin (v pracovní dny) potvrdí prodávající skrze email kupujícímu přijetí objednávky. Od tohoto termínu je objednávka pro kupujícího závazná.
 5. Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku do 24hodin od doručení emailu o přijetí objednávky prodávajícím. Objednávku je možné stornovat pouze písemnou formou a to emailem na adrese obchod@terryemi.com. Potvrzení o stornování oznámí prodávající kupujícímu také výhradně písemnou formou emailem.

 

II. Dodací lhůty

 1. Dodací lhůty jsou pro různé druhy produktů různé. Zpravidla je standartní doba dodání 3 – 5 pracovních dnů od přijetí platby na účet prodávajícího (platba předem) nebo ode dne oznámení o způsobu platby v hotovosti.
 2. Ve výjimečných případech, kdy některé druhy zboží nejsou skladem, může být dodací lhůta delší. Doba dodání se může prodloužit i v případě nepředvídatelných situací, jako jsou např. ztráta nebo poškození zásilky přepravcem, skryté vady zjištěné až při balení zásilky, špatné klimatické podmínky apod.

 

III. Cena, platební a přepravní podmínky

 1. Cena produktu je stanovena ceníkem prodávajícího uvedeného u jednotlivých výrobků na e-shopu. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců. Platná cena produktu bude vždy oznámena při ověřování objednávky.
 2. Kupující hradí platbu převodem/vkladem na účet prodávajícího nebo v hotovosti v případě osobního odběru.
 3. Kupující se zavazuje zaplatit do 7 dnů za zboží kupní cenu v plné výši a to ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky. V opačném případě bude jeho objednávka zrušena.
 4. Způsob dopravy si volí kupující sám přes formulář objednávky a nabídky dopravy v e-shopu, nebo při jiném způsobu komunikace.
 5. Výše nákladu na dopravu bude vždy oznámena kupujícímu při potvrzení objednávky.

 

IV. Přebírání zboží

 1. Kupující se zavazuje převzít zboží na adrese uvedené na objednávce. V případě opětovného zaslání zásilky z důvodu jejího nepřevzetí, přebírá přepravní náklady kupující.
 2. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, je kupující povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží nebudou akceptovány.
 3. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží až uhrazením plné ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet prodávajícího, nebo po zaplacení zboží na dobírku.
 4. Nebezpečí škody na produktech přechází na kupujícího okamžikem převzetí kupujícím nebo jeho zmocněncem.

 

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel je oprávněn podle zákona bez uvedení důvodů odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží, nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, jestliže prodávající v čas a řádně splnil informační povinnosti.
 2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a to prostřednictvím písemného dopisu zaslaného na adresu prodávajícího.
 3. Po obdržení písemného dopisu o odstoupení od kupní smlouvy kontaktuje prodávající kupujícího o podmínkách vrácení zboží, jakož i o podmínkách vrácení platby za zboží a poštovné, které kupující hradil při koupi zboží.
 4. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku zejména v případě, pokud jde o smlouvu, jejíž předmětem je prodej díla zhotoveného dle osobních požadavků kupujícího, nebo produktu, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku(odstoupit od smlouvy), nebo její část, pokud:
  a) produkt se již nevyrábí
  b) změna ceny od dodavatele
  c) vystavená cena produktu byla chybná

 

VI. Výměna zboží do 30 dnů

 1. V případě, že kupujícímu nevyhovuje zakoupený produkt, má kupující možnost vyměnit si zakoupený produkt za jiný. Poštovné při odeslání produktu prodávajícím kupujícímu hradí kupující.
 2. Výměna zboží musí být provedena písemnou formou a to prostřednictvím písemného či mailového dopisu
 3. Po obdržení písemného či mailového dopisu ohledně výměny zboží kontaktuje prodávající kupujícího o termínu zaslání vyměněného zboží. Doba zaslání vyměněného zboží je maximálně 10 dní od doruční písemného či mailového dopisu prodávajícímu.
 4. V případě, pokud je cena nového zboží vyšší, než cena původního zboží, je kupující povinen rozdíl uhradit na bankovní účet prodávajícího před uskutečněním výměny

 

VII. Reklamační řád

 1. Pokud v obchodních podmínkách není uvedeno jinak, je záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv stanovena maximálně 12 měsíců.
 2. Reklamovat je možné pouze produkt zakoupený a zaplacený u prodávajícího v e-shopu na internetových stránkách terryemi.com. Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit reklamovaný produkt čistý, nepoškozený a pokud nebude zabalen v původním ochranném obalu, musí kupující zboží zabalit tak, aby se při přepravě nepoškodilo. Reklamace musí být ohlášena písemnou formou.
 3. Pro urychlení reklamace může kupující zaslat fotografii poškozeného zboží na email prodávajícího obchod@terryemi.com Fotografie by měla být pořízena tak, aby na ní byla co nejlépe viditelná reklamovaná vada.
 4. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, používáním produktu v nevhodných podmínkách, neodborným zásahem, nedodržením příslušných norem ze strany kupujícího, nebo osoby, která kupujícímu úpravu vykonávala, nebo na produktu byl převeden zásah jinou, neoprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením.
 5. Pokud byl kupujícímu dodán produkt, který si neobjednal, jako podklad pro reklamaci zašle fotografii doručeného produktu a jeho kódu, který je uveden na krabici, v níž byl produkt doručen. Fotografii nám následně odešlete na adresu obchod@terryemi.com
 6. Pokud kupující přebral produkt od kurýra, či poštovního doručovatele, který je viditelně poškozen, tj. byl poškozen i obal, ve kterém Vám byl produkt doručen, se reklamace nevztahuje.

 

VIII. Závěrečné ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje kupujícího. Kupující má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.
 2. Kupující prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami, reklamačním řádem a že jim rozumí a že s nimi souhlasí.
 3. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy prodávající neodpovídá spotřebiteli za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé následné ztrátě z důvodu nedbalosti, porušení smlouvy, nebo vzniklé jiným způsobem.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanoveny v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné, nebo nevyhnutelné a to zcela, nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.
 5. Práva spotřebitele vůči prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších změn a předpisů a zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny.
 6. Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené, jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušným ustanovením Autorského, Obchodního nebo Občanského zákoníku.
 7. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 1. srpnu 2016.

 

X